PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03 i 144/10, 37/11 i 77/11) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire odabrano tijelo javne vlasti.


Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka o pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, kojim raspolaže ili nadzire Galerija.


U cilju omogućavanja ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je Katalog informacija Gradske galerije Antun Gojak-preuzeti ovdje.Načini predaje zahtjeva


Pisanim putem na adresu:

Gradska galerija Antun Gojak

Službenik za informiranje

Don Mihovila Pavlinovića 1

21 300 Makarska


e-mailom na adresu:

galerija.agojak@makarska.hr


Telefonom na broj:

+ 385 (0)21 612 198

+ 385 (0)91 571 93 87


Osobno

u uredu Galerije, Don Mihovila Pavlinovića 1/III

od ponedjeljka do petka od 09,00 do 11,00 sati


Obrazac zahtjeva

GGAG Zahtjev za pristup informacijama-preuzeti ovdje.


Osoba za kontakt

Josip Karamatić – službenik za informiranje

Tel: + 385 (0)21 612 198

Mob: + 385 (0)91 571 93 87

e-mail: josipkaramatic@net.hr


IZJAVA NA TEMELJU ČLANKA 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11)

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 90/11), ravnatelj Gradske galerije Antun Gojak, Makarska, Josip Karamatić, s prebivalištem u Makarskoj, Kotiška ulica 32, OIB 36848497803, daje sljedeću


IZJAVU


Ja, Josip Karamatić, ravnatelj Gradske galerije Antun Gojak, Makarska, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da niti ja, niti sa mnom povezane osobe u smislu članka 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi, ne obavljamo upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, niti smo vlasnici poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.


Slijedom navedenoga, ne postoji sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Stavak 1. Zakona o javnoj nabavi.


Josip Karamatić
ravnatelj Gradske galerije Antun Gojak
Makarska
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 18.a stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN.br.: 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) i članka 13. Statuta Gradske galerije Antun Gojak („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/15 i 3/16), ravnatelj Gradske galerije Antun Gojak, dana 23. svibnja 2018. godine, donio je


O D L U K U

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka


Članak 1.
Toni Bilić, djelatnik Gradske galerije Antun Gojak, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Gradske galerije Antun Gojak.


Članak 2.
Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:

  • Vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti podataka
  • Upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka;
  • Upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka;
  • Brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podatka;
  • Omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka;
  • Surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Članak 3.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.
Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Gradske galerije Antun Gojak su: e-mail: galerija.agojak@makarska.hr službeni telefon broj: 021/612-198


Članak 5.
Ova Odluka objavit će se na web stranici Gradske knjižnice Makarska www.galerija-antun-gojak.hr


UR BROJ: 39 / 1-2018 Makarska, 23. svibnja 2018. g.


Josip Karamatić
ravnatelj Gradske galerije Antun Gojak
Makarska


PRAVILNICI

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Preuzmite ovdje.IZVJEŠĆA

Financijsko izvješće za 2015.

Preuzmite ovdje.


Financijsko izvješće za 2016.

Preuzmite ovdje.


Financijsko izvješće za 2017.

Preuzmite ovdje.


Financijsko izvješće za 2018.

Preuzmite ovdje.


Bilješke uz financijsko izvješće za 2018.

Preuzmite ovdje.


Kontakt

Gradska galerija Antun Gojak, Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska

Web: www.galerija-antun-gojak.hr

Tel.: 021 612 198; mob.091 571 93 87

e-mail: galerija.agojak@makarska.hr


Kako nas naći

Gradska galerija Antun Gojak utemeljena je 1995. godine odlukom
Gradskog vijeća grada Makarske kao samostalna javna ustanova u kulturi.


Ravnatelj: Josip Karamatić

Za sadržaj stranice odgovara: Josip Karamatić (091 571 93 87, josipkaramatic@net.hr)

Stranicu oblikovao i održava: studio quadart Makarska


Gradska galerija Antun Gojak, Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska

Web: www.galerija-antun-gojak.hr

Tel.: 021 612 198; mob.091 571 93 87

e-mail: galerija.agojak@makarska.hr


© 2013. Gradska galerija Antun Gojak. Sva prava pridržana.

Za umnožavanje u bilo kojem obliku, iznajmljivanje, priopćavanje javnosti u bilo kojem obliku uključujući Internet
kao i prerađivanje na bilo koji način bilo kojeg dijela ili ove publikacije u cijelosti potrebno je zatražiti pisano dopuštenje
nositelja prava-isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na gore navedenu adresu.

Kontakt: 021 612 198: 091 571 93 87Nazad na vrh